INFORMACJA o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Informujemy Cię, że portal internetowy www.sparrowsolutions.pl (dalej: portal) przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Ekopolprofit Sp. z o.o. – ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Portal przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania zawartej z Pani/Panem umowy na świadczenie usług zgodnych z zakresem portalu lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również w celu wypełnienia obowiązku rachunkowego.

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, ew. adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu, numer NIP. Podanie tych danych jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego procesu zamówienia oraz dostawy towaru. Dane te mogą być profilowane.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentacji księgowej.

VII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody;

g) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

portal